It team

Opdrachtjouwer

Provinsje Fryslân

Konsept / untwerp en artistike lieding

Marten Winters
Ûntwikkeling konsept/tekst

Aad van Altena
Ûntwikkeling konsept/artwork

Sichtberens team

Siart Smit, David Lelieveld, Sylvia Landman, Kaylin ’t Hart, Marten Winters, Aad van Altena

Yn gearwurking mei Lân fan taal, yn opdracht fan de provinsje Fryslân

Mei tank oan

Wybren Jorritsma, Harmen Akerboom, Ineke Haagsma, Jos van Langen, Almar Dam

lft-logo-final
Logo-Gemeente-Leeuwarden
Logo_fryslan_FC-2
lf-2018-2