Afuk

It útropteken. Wy brûke him hiel faak. Om ús lilkens, blydskip en fernuvering út te drukken. Yn mails, whatsapp petearen en social media. Wy roppe hiel wat ôf en fine oeral wat fan. It útropteken liket dêr har krêft mei te ferliezen. It ‘objekt’ oan de muorre fan de Afûk is opboud út in seleksje fan sinnen, dy ’t wy tsjin kamen op social media dy ’t allegear einigje mei in útropteken. In iroanysk kommentaar op ús deistich taalgebrûk.