Nijsted

Binnen Sichtberens meitsje we op de ferskate lokaasjes gebrûk fan sichtlinen. De taskôger kin dêr by fersin tsjinoan rinne of as hy of sy it ien kear troch hat, op taalaventoer de stêd yn gean. Wat de taskôger lêze sil is ek ôfhinklik fan har of syn posysje yn de stêd foaroer it tekstwurk.