Noarderbrege

‘Sliependewei’ betsjut yn it Frysk ‘al sliepend, yn ‘e sliep’, mar ast it hiel letterlik nimst, kin der ek sliepende dyk stean. As de brêge iepen is, stiet it ferkear stil en kin de wei rêste.