Wilhelminaplein

It is krekt of ‘harkje’ wy nei in diskusje. In plein is by âlds in iepenbier moetingsplak; in plak foar hannel,  ferdivedaasje en debat. Om it plein hinne steane in tal wichtige gebouwen, lykas de rjochtbank, it Fries Museum en hoarekasaken. De teksten ferwize nei de funksjes dêrfan en dy fan it plein sels.

It kin gean om in ferskil fan miening oer keunst, in rjochtsaak, in diskusje op it plein of yn in restaurant.

Mei tank oan: Jacco de Boer